De Witjes

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kleine lettertjes zijn belangrijk. Op deze pagina zijn onze algemene voorwaarden vermeld. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al onze producten en diensten, werkzaamheden, facturen en offertes.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden De Witjes Productions V.O.F.

 

 

A. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Witjes: De Witjes Productions VOF, gevestigd op Terloo 37 te Oss, kantoorhoudende op Landweerstraat-Zuid 138C te Oss, hieronder mede te verstaan diens directie en werknemers.
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie De Witjes diensten zal verrichten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden en leveringen van diensten waartoe de opdracht is gegeven door opdrachtgever, of die door De Witjes uit andere hoofde worden verricht, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende opdracht, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de ondertekende offerte en/of orderbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan De Witjes ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door De Witjes vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

B. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene gegevens zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen De Witjes en Opdrachtgever, welke door De Witjes binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en levering van diensten worden aangegaan.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met De Witjes aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van De Witjes.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Witjes, voor de uitvoering waarvan door De Witjes derden dienen te worden betrokken.
 4. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts per opdracht schriftelijk worden overeengekomen tussen De Witjes en Opdrachtgever. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Opdrachtgever zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Witjes en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. De Witjes behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.
 9. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 

C. OFFERTES EN AABIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van De Witjes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in het aanbod een aanvaardingstermijn is opgenomen, is De Witjes slechts aan de offerte gebonden als Opdrachtgever het aanbod binnen de gestelde termijn uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 2. De Witjes kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Witjes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien in een offerte of aanbieding door De Witjes een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht en het aantal hieraan te besteden uren, kunnen aan genoemde inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 D. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst van opdracht tussen De Witjes en Opdrachtgever ontstaat door mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door beide partijen.
 2. In geval van een bestelling via een van de websites van De Witjes ontstaat de overeenkomst op het moment van verzenden van het bestelformulier door Opdrachtgever. Na ontvangst van het bestelformulier zal De Witjes Opdrachtgever een bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst doen toekomen.
 3. In geval van een digitaal ontvangen offerte komt de overeenkomst tot stand nadat Opdrachtgever deze online heeft ondertekend.
 4. De overeenkomst tussen De Witjes en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Witjes daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Witjes uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de afwijking.
 6. De Witjes behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

E. UITVOERINGSTERMIJNEN; PRIJSVERHOGING; UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever De Witjes derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Witjes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. De Witjes zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Witjes kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan.
 3. De Witjes heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hiertoe gekwalificeerde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door De Witjes of door De Witjes ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De Witjes is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Witjes de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Witjes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Witjes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan De Witjes zijn verstrekt, heeft De Witjes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan De Witjes ter beschikking heeft gesteld. De Witjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Witjes is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds dient te worden aangepast of gewijzigd, dan komen deze aanpassingen of wijzigingen pas tot stand indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is De Witjes gerechtigd tot verhoging van de tarieven tijdens de duur van de overeenkomst. De Witjes zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op grond van genoemde prijsstijging te ontbinden, tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, of deze prijsstijging zich voordoet na een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
 10. In geval van een overeengekomen vaste prijs, is De Witjes gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van De Witjes mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. De Witjes zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

F. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever dient zich te onthouden van oneigenlijke gebruikmaking van het internet. Tevens dient Opdrachtgever zich te onthouden van het opslaan en/of verspreiden van informatie die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, van het opslaan en/of verspreiden van informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden en van het opslaan en/of verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend kan worden genoemd.
 2. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het opstarten van processen en/of programma’s, al dan niet via het systeem, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks De Witjes en/of derden kan hinderen of schade toe kan brengen.
 3. Opdrachtgever is gehouden zelf zorg te dragen voor een (recente) kopie van alle data die bij De Witjes wordt afgenomen of ondergebracht.
 4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van de aan hem toegekende domeinnamen, e-mailadressen en inloggegevens.
 5. Opdrachtgever staat er uitdrukkelijk voor in dat door hem aangeleverde data geen inbreuk maken op enig geldend recht van intellectueel eigendom van derden op die data.
 6. Opdrachtgever staat in voor de bevoegdheid van diens werknemers en/of andere aan Opdrachtgever gelieerde personen die, met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, contact hebben met De Witjes.

 

G. BEËINDIGING; OPZEGGING; ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door voltooiing van de opdracht.
 2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Witjes wegens redenen die niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever, zal De Witjes in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Witjes extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De Witjes anders aangeeft.
 4. Indien een overeenkomst waarvoor een vaste prijs is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is De Witjes gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien de overeenkomst is gesloten voor een bepaalde periode en deze niet volgens de in lid 6 van dit artikel genoemde vereisten wordt opgezegd, wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
 6. Opzegging van een overeenkomst als genoemd in lid 5 van dit artikel dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 7. De Witjes is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst De Witjes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van De Witjes kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 8. De Witjes is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Witjes kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Opdrachtgever.
 9. De Witjes is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.
 10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 7, 8, en 9 van dit artikel, wordt al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan De Witjes verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van De Witjes op vergoeding van schade en eventuele kosten.
 11. Indien De Witjes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

H. OVERMACHT 

 1. De Witjes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien De Witjes daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Witjes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Witjes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Witjes of van derden daaronder begrepen. De Witjes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Witjes zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Witjes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover De Witjes ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Witjes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

I. VOORSCHOT; BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. De Witjes is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Genoemd voorschot dient door Opdrachtgever terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur. De Witjes is nimmer rente verschuldigd aan Opdrachtgever over het bedrag van het voorschot.
 2. De Witjes is gerechtigd, tijdens uitvoering van de opdracht, van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor nakoming van diens financiële verplichtingen jegens De Witjes. De Witjes is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan het verzoek tot zekerheidstelling heeft voldaan. Indien Opdrachtgever weigert aan bovengenoemd verzoek te voldoen, is De Witjes gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Tevens is De Witjes gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.
 3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door De Witjes aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De Witjes is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn op de factuur en wordt een betalingsherinnering verstuurd met een betaaltermijn van 14 dagen. Bij verstrijken van die termijn wordt één aanmaning verstuurd met wederom een betaaltermijn van 14 dagen. Indien ook die termijn verstrijkt is Opdrachtgever in verzuim en wordt een incassobureau ingeschakeld.
 5. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels-)rente verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet;
  1. Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag –na het intreden van het verzuim- niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtnemer wordt voldaan.
  2. Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 procent (15%) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 6. De Witjes heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Witjes kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Witjes kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 8. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Witjes verschuldigde.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

J. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Witjes is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade, ten gevolge van door De Witjes uitgevoerde werkzaamheden, indien deze schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst van De Witjes mocht verwachten.
 2. De Witjes is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Witjes is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Witjes is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie van Opdrachtgever. Dit geldt voor alle door De Witjes gehoste en geleverde diensten.
 4. De Witjes is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van programmatuur die er op gericht is schade toe te brengen, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot computervirussen. De Witjes is gerechtigd om indien nodig antivirus programmatuur te gebruiken om schade aan systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden te verwijderen of isoleren.
 5. Indien De Witjes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Witjes beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende opdracht, of het betreffende gedeelte van de opdracht, aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 6. Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van door hem geleden schade uiterlijk binnen twaalf maanden na het ontdekken van deze schade bij De Witjes te hebben ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
 7. De Witjes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
 8. De Witjes heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door De Witjes ingeschakelde derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijkgestelde grove schuld van De Witjes respectievelijk van door De Witjes ingeschakelde derden.
 11. De Witjes is bij zijn domeinregistratie, hosting, online back-up, spamfilter en mailinglist activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van partners: Linulex, Sylconia, IOnline en Versio. Opdrachtnemer kan hier weinig of geen invloed op uitoefenen. De Witjes kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit deze diensten (waaronder zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.). Hiermee wordt effectief artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

 

K. VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart De Witjes voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan De Witjes toe te rekenen is.
 2. Indien De Witjes uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden De Witjes zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Witjes, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Witjes en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

L. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Witjes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, websites, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en overige geestesproducten evenals voorbereidend materiaal daarvan.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend. Genoemde gebruiksrechten zijn niet- exclusief, niet- overdraagbaar en gelden uitsluitend voor de duur van de overeenkomst.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is het Opdrachtgever niet toegestaan door De Witjes verstrekte geestesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende gevestigde intellectuele rechten uit de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en andere materialen te wijzigen of verwijderen.
 5. De Witjes is gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen in verband met een overeengekomen beperking met betrekking tot de inhoud of de duur van de door Opdrachtgever verkregen gebruiksrechten.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in lid 5 van dit artikel genoemde technische voorzieningen al dan niet met behulp van derden te omzeilen of verwijderen.
 7. Overdracht van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele rechten is alleen mogelijk indien De Witjes en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 8. Indien De Witjes en Opdrachtgever overeenkomen dat de intellectuele rechten ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen over zullen gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht van De Witjes niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende algemene beginselen, onderdelen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken.

 

M. GEHEIMHOUDING; PRIVACY

 1. Zowel De Witjes als Opdrachtgever zijn, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan, gehouden tot geheimhouding van alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst ontvangen vertrouwelijke informatie.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan: informatie waarvan de vertrouwelijkheid door de wederpartij uitdrukkelijk is medegedeeld, informatie waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit diens aard en informatie waarvan de wederpartij op grond van feiten en/of omstandigheden redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.
 3. Indien op De Witjes een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking rust is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige vorm van hierdoor ontstane schade, noch is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op deze grond te ontbinden.
 4. De Witjes onthoudt zich van het inzien van e-mailberichten en/of andere bestanden en data van Opdrachtgever waartoe De Witjes zich wegens uitvoering van de opdracht toegang kan verschaffen.
 5. De Witjes is gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel ook op te leggen aan eventueel, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.

 

 N. BIJZONDERE BEPALINGEN HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE

 1. Onder Hosting wordt in deze algemene voorwaarden het volgende verstaan:
  1. Het ter beschikking stellen van een hosting account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van één of meer webpagina’s.
  2. Het tot stand brengen en in stand houden van verbindingen die, via het systeem van De Witjes, met het internet gemaakt kunnen worden, inclusief het ter beschikking stelling van de website ter raadpleging op het internet.
  3. Het ter beschikking stellen van uitwijkdiensten indien de bereikbaarheid van de website en dientengevolge het gebruik daarvan ten gevolge van een niet aan Opdrachtgever toerekenbare oorzaak tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
  4. Het verlenen van gebruiksondersteuning.
 2. De Witjes is niet gehouden schijf- en dataruimte buiten de vooraf vastgestelde hoeveelheid ter beschikking te stellen.
 3. Indien gewenst zal De Witjes voor Opdrachtgever de voor de website benodigde domeinnaam- of namen aanvragen en registreren bij de daarvoor bestemde instanties(s).
 4. De Witjes staat er nimmer voor in dat de door Opdrachtgever gewenste domeinnaam al dan niet in combinatie met de gewenste extensie vrij is voor registratie.
 5. De Witjes is te allen tijde gerechtigd schadelijke scripts en/of software zonder aankondiging uit de systemen te verwijderen.
 6. In aanvulling op de, in deze voorwaarden geregelde, (bijzondere) verplichtingen rusten op Opdrachtgever tevens de navolgende, specifiek ten aanzien van gebruikmaking van de Hostingservice van De Witjes, vastgestelde verplichtingen:
  1. Opdrachtgever is gehouden zelf de reeds gebruikte schijf- en dataruimte in de gaten te houden teneinde de vooraf vastgestelde hoeveelheid hiervan niet te overschrijden.
  2. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het schenden van rechten van derden, waaronder mede wordt verstaan het niet- eerbiedigen van op derden rustende intellectuele eigendomsrechten.
  3. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen die als onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of de openbare orde kunnen worden geclassificeerd, waaronder mede wordt verstaan het verspreiden van pornografisch materiaal en het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van derden.
  4. Opdrachtgever zal zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is.
  5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het verspreiden van SPAM. Hieronder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het ongevraagd in grote aantallen op het internet posten of via email verzenden van berichten.
  6. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het (al dan niet opzettelijk) verspreiden van computervirussen in de ruimste zin des woords.
  7. Opdrachtgever dient zich te onthouden van zodanig gebruik van de dienst dat daardoor de juiste werking van de systemen van De Witjes wordt verhinderd.
  8. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het beschikbaar stellen van illegale content in welke vorm dan ook.
  9. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gebruikmaking van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange programma’s.
  10. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gebruikmaking van script/programma’s waarvan hij redelijkerwijs mag verwachten dat deze veel resources van de systemen van De Witjes vergen.
 7. Indien en voor zover De Witjes hier toestemming voor gegeven heeft, is het Opdrachtgever toegestaan de diensten van De Witjes ter beschikking te stellen aan derden. Op desbetreffende derde(n) zijn dezelfde, in deze voorwaarden opgenomen, verplichtingen van toepassing als op Opdrachtgever. Indien genoemde derde(en) handelen in strijd met de, in deze voorwaarden opgenomen, verplichtingen, is De Witjes gerechtigd te handelen als ware de strijdige handelingen verricht door Opdrachtgever zelf.

 

O. BIJZONDERE BEPALINGEN ANTI-SPAM BELEID

 1. De Witjes hanteert een zeer strikt beleid ten aanzien van het verspreiden van SPAM. Onder het verspreiden van SPAM wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het ongevraagd in grote aantallen op het internet posten of via email verzenden van berichten.
 2. Indien Opdrachtgever zich, al dan niet bewust, schuldig maakt aan het verspreiden van SPAM, is De Witjes gerechtigd alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om de naam en het netwerk van De Witjes te beschermen. Genoemde maatregelen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het verwijderen van bepaalde data van Opdrachtgever, het aan Opdrachtgever ontzeggen van toegang tot het netwerk en de systemen van De Witjes en het per direct zonder voorafgaande waarschuwing stopzetten van de dienstverlening door De Witjes . Eén en ander onverminderd de werking van artikel G van deze algemene voorwaarden.

 

P. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Witjes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De Witjes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Witjes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.